HomeRugaciuni Rugăciuni către Maica Domnului

Rugăciuni către Maica Domnului

autor Elena Yvette
Data publicării: Data actualizării: 1,6K views
Rugaciuni catre Maica Domnului

Rugăciuni către Maica Domnului foarte cunoscute și de o importanță majoră pentru mulțumire, de iertare, de recunoaștere a păcatelor.

Rugaciuni catre Maica Domnului

Printre acele rugăciuni către Maica Domnului trebuie menționate, datorită importanței majore, cele prin care ne rugăm să ne ofere darul nașterii, respectiv de a avea o naștere ușoară.

Când și cum ar trebui rostite aceste rugăciuni către Maica Domnului?

În acest articol vă vom oferi cele mai puternice rugăciuni către Maica Domnului, astfel încât să știți la care trebuie să apelați atunci când vă aflați în impas.

Rugăciunea soților către Maica Domnului

Rugăciunea soților către Maica Domnului este cea mai puternică dintre acele rugăciuni către Maica Domnului prin care o rugăm pe Născătoarea de Dumnezeu să ne ofere darul de a dobândi harul de a avea copii. Această rugăciune trebuie rostită cu foarte mare credință, pentru ca Maica Domnului să ne asculte rugămințile de a avea un copil.

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre, Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale, Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să Ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru, Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci, ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin!

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi, nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci PENTRU tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului, ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândițI, CA prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune de pocăință către Maica Domnului

Rugăciunea de pocăință către Maica Domnului face parte din acea categorie de rugăciuni către Maica Domnului prin care ne admitem existența noastră scăldată în pacate făcute cu lucrul și cu gândul. Rugămintea supremă a acestei rugăciuni către Maica Domnului este aceea de a interveni pentru noi în fața Lui Dumnezeu, pentru ca Acesta să ne confere mântuirea cea veșnică.

Stăpână prea milostivă şi bună, primeşte rugăciunea mea cea ticăloasă ce se aduce ţie din gură netrebnică, deşi toate le ştii ŞI, mai ales, NEPUTINŢA mea. Că eu prin tine scap la bunătatea Fiului tău şi prin tine, Doamna mea, m-am abătut din calea ce ducea spre moarte. Şi ştiind faptele şi toate mişcările mele, cele din zi şi din noapte, cele cu lucrul şi cuvântul, cele întru ştiinţă şi întru neştiinţă, îndreptează-mă, că eu pe tine te am mijlocitoare către Hristos, Dumnezeul nostru.

Miluieşte-mă şi mă ajută, îndemnându-mă la tot lucrul bun, după voia Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Tu ştii, Stăpână preabună, că din braţele maicii mele spre tine am alergat, ţie am fost dăruit, deşi rău m-am ocârmuit, dar nu am ştiut altă scăpare, părtinitoare, sprijinire şi mijlocitoare către Dumnezeu fără numai pe tine. Şi acum, Stăpâna mea, mărturisindu-mi toate faptele mele cele necuvioase, te rog să mi le ştergi şi să mă miluieşti. Ştii, Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, că sunt ca o oaie rătăcită şi ca un străin smerit, care nu are unde să îşi plece capul, fără numai la tine, Maica lui Hristos, Dumnezeul meu. Tu eşti, Stăpână, ajutorarea mea, tu, CURĂŢIA mea, tu, acoperământul meu, tu, chezăşuitoarea mea către Dumnezeu, tu , tatăl meu, tu, maica mea, tu, povăţuitoarea mea, şi întru tine îmi pun toată nădejdea mea. Tu cunoşti sărăcia mea şi ştii că nu am pe nimeni, fără numai pe tine şi pe Hristos, Cel ce s-a născut din tine. Să nu te îngreţoşezi de mine, nici să mă lepezi de la faţa ta, Preacurată, ca să nu biruiască mulţimea răutăţilor mele bunătatea ta, că al tău este noianul milostivirii, ca ceea ce eşti Maica lui Dumnezeu cel milostiv. Numai de voieşti şi eu m-am mântuit. Nimeni nu se împotriveşte ţie, că eşti Maică a lui Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Cel ce a făcut toate.

Ştiu că multe sunt păcatele mele şi nu sunt vrednic a privi la înălţimea cerului din pricina fărădelegilor mele, dar dacă tu vei binevoi cine se va împotrivi? Ajută-mi, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, mie, celui fără de îndrăzneală şi să nu mi se socotească îndrăzneala întru păcat, ci iartă-mă degrabă şi dă-mi umilinţă. Dă-mi izvor de lacrimi, suspinare şi zdrobire de inimă, ca să plâng păcatele mele, că eu sunt cel ce am nelegiuit înaintea Fiului Tău şi Dumnezeu mai mult decât toată firea. Şi ştiu, Stăpâna mea, că sunt fără de răspuns, nevrednic de toată iubirea ta de oameni, ci vrednic de toată osânda. De aceasta, prin tine, scap la mila Fiului tău, a Stăpânului şi Făcătorului meu cel bun. Deci ocârmuieşte-mă şi mă învaţă, Născătoare de Dumnezeu. Şi cerând în dar mila ta cea bogată, miluieşte-mă precum voieşti şi nu mă lepăda de la faţa ta, nici nu mă depărta de acoperământul tău, nu mă înstrăina de milostivirea ta. Miluieşte-mă pe mine, cel ce spre tine am toată nădejdea şi arată-ţi întru mine puterea ta, Născătoare de Dumnezeu. Că de mă vei mântui pe mine, păcătosul, mare va fi mila ta, mare milostivirea ta, mare nepomenirea ta de rău, mare îndelungă răbdarea ta. Iar de vei milui pe cel vrednic, nu va fi lucru minunat.

De aceea ajută-mi, milostiveşte-te spre mine şi-mi întinde mâna ta mie, leneşului, trândavului, nemulţumitorului, împietritului, neumilitului, judecătorului strâmb, gânditorului de rău, desfrânatului, hulitorului, ocărâtorului, clevetitorului, celui plin de toată fapta rea, de cuvinte viclene şi gânduri urâte, celui străin şi gol de toată fapta cea bună şi vrednic de toată osânda şi pedeapsa. Cu adevărat, Stăpâna mea Preasfântă, Născătoare de Dumnezeu, milostiveşte-te spre mine, lipsitul şi ticălosul, şi fă cu mine milele tale bogate, Ca, fiind mântuit, să laud pe Cel ce S-a întrupat din tine, Hristos Dumnezeul nostru, şi pe tine te măresc, mântuirea mea, sprijinirea mea, mângâierea mea şi păzitoarea mea din toate zilele vieţii mele. Ajută-mi mie, Stăpâna mea ce sfântă, ajută-mi şi iarăşi strig, ajută-mi. Şi mă învredniceşte ca să fac voia Fiului tău şi Dumnezeului meu în toate zilele vieţii mele, să mă tem de El şi să-I slujesc cum se cuvine. Şi aşa, săvârşindu-mă, Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, să fiu povăţuit de sfinţii îngeri la locaşurile cele dumnezeieşti şi luminoase prin mijlocirea ta cea bine primită, unde să-I slăvesc în veci pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, treimea cea preasfântă. Amin!

Rugăciune de mulțumire către Maica Domnului

Aceasta este una dintre acele rugăciuni către Maica Domnului prin care rostim Născătoarei de Dumnezeu mulțumirile noastre cu privire la toate binefacerile pe care le aduce asupra noastră, respectiv pentru faptul de a fi mijlocitoare pentru noi în fața lui Dumnezeu. Mulțumirea și laudele noastre din această rugăciune trebuie îndreptate către Maica Domnului în orice moment al zilei.

Preasfântă Fecioară, Preacurată Maică Născătoare de Dumnezeu, Îţi mulţumesc că ne eşti şi nouă Mamă Bună, Iubitoare şi Grabnic Ajutătoare! Îţi mulţumesc pentru toate icoanele Tale făcătoare de minuni şi pentru tot Harul care se revarsă prin ele! Îţi mulţumesc, Măicuţă, pentru toate comunicările Tale sfinte, pentru sănătate, pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă Iubitoare faţă de noi toţi! Îţi mulţumesc că nu ne laşi pradă celui rău, ci ne aperi şi ne acoperi sub Sfânt Acoperământul Tău! Iartă-mă, Măicuţă, pentru multele mele păcate şi, TE rog, ajută-mă să mă pocăiesc pentru toate greşelile mele din această viaţă! Îţi mulţumesc că Te rogi pentru noi şi că duci rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, ca să ne ajute să trecem din viaţa aceasta la viaţa veşnică! Îţi mulţumesc Măicuţă că Te rogi pentru întoarcerea la credinţă a celor din familia mea, dar şi a celor care-L caută pe Dumnezeu şi încă nu L-au găsit! Îţi mulţumesc Măicuţă pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea Ta sfântă şi pentru tot ajutorul Tău! Şi eu Te iubesc, Te preamăresc şi Îţi mulţumesc pentru toate! Amin!

Rugăciune către Maica Domnului care desface nodurile

Aceasta este una dintre acele rugăciuni către Maica Domnului prin care ne rugăm să ne elibereze de necazurile ce s-au abătut asupra noastră. Prin această rugăciune îi încredințăm Fecioarei Maria necazurile noastre, cu încrederea în puterile Acesteia de a le dezlega și de a ne feri în viitor de toate necazurile ce ni se abat în cale.

Rugăciuni către Maica DomnuluiCuvine-se cu adevărat

Cuvine-se cu adevărat este una dintre acele rugăciuni către Maica Domnului prin care ne arătăm laudele pe care i le aducem, respectiv recunoașterea sfințeniei Fecioarei Maria. Această rugăciune este una scurtă, ce trebuie rostită în orice moment al zilei, astfel încât Sfânta Fecioară să își îndrepte binefacerile și asupra noastră.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim!

Rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu

Aceasta este una dintre acele rugăciuni către Maica Domnului prin care O rugăm să ne arate mila Ei, respectiv rugămințile arzătoare de a interveni în fața Fiului Lui Dumnezeu pentru a ne ierata păcatele și a ne conferi mântuirea veșnică și dobândirea Edenului.

ÎMPĂRĂTEASA mea preabunĂ Și NĂDEJDEA mea, NĂSCĂTOARE de Dumnezeu, primitoarea STRĂINILOR ȘI ajutatoarea sĂRACILOR, bucuria celor MÂHNIȚI, acoperitoarea necĂjitilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajutĂ-mĂ ca pe un neputincios, hrĂneȘte-mĂ ca pe un strĂin. Necazul meu ÎL ȘTII: dezleagĂ-l precum vrei, cĂ nu am alt ajutor ÎN AFARĂ de tine, nici ALTĂ folositoare grabNICĂ, nici alTĂ MÂNGÂIETOARE BUNĂ ÎN AFARĂ de tine, Maica lui Dumnezeu, ca SĂ MĂ PĂZEȘTI ȘI sĂ MĂ acoperi ÎN vecii vecilor. Amin!

Toate aceste rugăciuni către Maica Domnului sunt foarte puternice, trebuind a fi făcute cu multă credință și cu multă pocăință. Rugăciunile către Maica Domnului sunt binefăcătoare, aceasta fiind Mama noastră, a tuturor…

Abonează-te pe:Yve.ro news
Loading RSS Feed